Rozwój firmy

Czym są nośniki wartości przedsiębiorstwa?

Czym są nośniki wartości przedsiębiorstwa?

Nadrzędnym celem działalności każdego przedsiębiorstwa jest podnoszenie wartości zainwestowanego kapitału. Opracowanie strategii pozwalającej na maksymalizację wartości danego podmiotu gospodarczego wymaga jednak uprzedniego zidentyfikowania kluczowych czynników mających na nią wpływ. Takie czynniki nazywamy nośnikami wartości przedsiębiorstwa.

Nośniki wartości według Alfreda Rappaporta

Najważniejszym nośnikiem wartości przedsiębiorstwa wyodrębnionym przez Rappaporta jest stopa wzrostu przychodów – im jest ona wyższa tym większa wartość przedsiębiorstwa. Na stopę wzrostu przychodów wpływ ma między innymi wielkość rynku, na którym działa przedsiębiorstwo oraz jego pozycja na tle konkurentów, rozpoznawalność marki czy posiadana oferta produktów. Przedsiębiorstwo może oddziaływać na ten nośnik wartości poprzez ekspansję na nowe rynki, wprowadzanie nowych produktów lub ulepszanie obecnych.

Po uwzględnieniu kosztowej części rachunku zysków i strat jako jeden z nośników wartości wymienić należy marżę zysku operacyjnego. Podobnie jak w przypadku stopy wzrostu przychodów im wyższa jej wartość tym lepiej. Na poziom marży ma wpływ ogólny poziom kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwo oraz wydajność pracowników. Posiadane doświadczenie oraz wyszkolona kadra pracowników odgrywają więc kluczową rolę w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, ponieważ pozwalają na redukcję kosztów, a tym samym wzrost marży.

W celu utrzymania odpowiedniego poziomu wzrostu sprzedaży niezbędne jest poniesienie nakładów na inwestycje zarówno w kapitał obrotowy jak i w kapitał trwały. W tym aspekcie kreowania wartości przedsiębiorstwa ważne są między innymi warunki umów z dostawcami i odbiorcami, które wpływają na poziom inwestycji w kapitał obrotowy. Inwestycje w kapitał trwały są natomiast zależne od stanu posiadanych aktywów oraz poziomu ich wykorzystania. Wielkość ponoszonych nakładów oraz korzyści z nich wynikające przekładają się bezpośrednio na wartość przedsiębiorstwa.

Finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa niesie za sobą koszt wynikający z faktu, że dostarczyciele kapitału oczekują wynagrodzenia w zamian za udzielone finansowanie. Dostęp do taniego źródła finansowania jest zatem ważnym aspektem budowania wartości przedsiębiorstwa, ponieważ im niższy koszt kapitału tym większa część wypracowanego zysku pozostaje w przedsiębiorstwie dzięki czemu zwiększa ono swoją wartość.

Nośniki wartości w praktyce

W praktyce za nośniki wartości przedsiębiorstwa uznaje się takie czynniki, które wpływają pozytywnie na przyszłe przepływy pieniężne lub redukują ryzyko związane z prowadzeniem działalności. Zastosowanie nośników wartości polega zatem głównie na zidentyfikowaniu silnych stron przedsiębiorstwa, a następnie znalezieniu sposobu w jaki mogą zostać wykorzystane w celu zwiększania jego wartości.

Przykładami praktycznych nośników wartości są głównie czynniki kreujące nowe możliwości sprzedażowe takie jak rozbudowana sieć dystrybucyjna, pozycja lidera na dużym i chłonnym rynku, innowacyjny produkt czy rozpoznawalna marka. Nie bez znaczenia pozostają również inne aspekty działalności jak na przykład wykorzystywana technologia, baza klientów, dostęp do źródeł finansowania, odpowiednia strategia rozwoju działalności czy wykwalifikowani pracownicy. Wszystkie te cechy pozwalają na zwiększanie wartości przedsiębiorstwa poprzez wzrost przychodów oraz poprawę marży operacyjnej.

Poszczególne aktywa przedsiębiorstwa, które wpływają na jego wartość mogą być indywidualnie wyceniane z zastosowaniem profesjonalnych metod. Więcej informacji na temat wycen mniej typowych aktywów znaleźć można na stronie: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/wyceny-i-opinie/wycena-know-how-technologii-i-patentow/